Privacy document

Privacy document of EVH Surveys International BV

EVH Surveys International BV is verplicht om uw privacy te respecteren. Dit privacy document beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen en wat we met die gegevens doen. Verder staat hier beschreven wat we doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens en hoe u kunt aangeven waar we uw gegevens voor mogen gebruiken. Ook staat hier wat u moet doen om uw gegevens bij te werken en wat te doen als u geen e-mail meer van ons wilt ontvangen. U kunt ook lezen waar u terecht kunt met vragen over privacy.

EVH Surveys International BV is legally required to respect your privacy. This document describes which personal data we collect and what we do with that data. Furthermore we inform you about what we do to prevent abuse or misuse of your personal data. Finally we indicate what you must do if your data must be revised or removed, what to do in case you do no longer wish to receive email from EVH Surveys International BV and where you can post questions regarding your privacy.

Wat doen we met uw gegevens?
Wanneer u contact met ons opneemt via deze website of anders, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, emailadres, type verzoek en andere informatie die u ons heeft gezonden, op te slaan. Wij gebruiken deze informatie om uw verzoek te kunnen beantwoorden, om u te informeren over producten en diensten van EVH Surveys International BV en om u service te verlenen.
What do we do with your data?
Whenever you contact us via our website or any other way, we are entitled to record details such as name, address, email address, kind of request and other information. We use those details to provide our service to you and be able to contact you, to inform you about our services.

Welke gegevens verzamelen we van u?
Wij verzamelen en slaan informatie op die wij van u verkrijgen via email, internet enzovoort.
Telefonisch contact: Wanneer u contact opneemt met onze organisatie kunnen we u vragen naar uw naam, adres en e-mailadres om een antwoord te kunnen geven op uw vragen of opmerkingen.
Gebruik van cookies: Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u de website bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook nadat u uw webbrowser heeft afgesloten. U kunt het accepteren van cookies in uw browser uitzetten. EVH Surveys verzamelt geen gegevens via cookies. De toegang tot onze dienstverlening via internet kan beperkt zijn voor gebruikers die geen cookies accepteren van het domein
www.evh-surveys.com.

IP-adressen: Een Internet Protocol (IP) adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw Internet Service Provider (ISP) telkens wanneer u het internet opgaat. Net als andere internetsites mag EVH Surveys International BV gebruikmaken van IP-adressen voor de verzameling van anonieme informatie over het aantal bezoekers en het gebruik van de site. Om uw privacy te garanderen, wordt uw IP-adres niet aan persoonlijke informatie van u gekoppeld. EVH Surveys International BV behoudt zich het recht voor gebruik te maken van IP-adressen voor de identificatie van individuen die de website, service of klanten bedreigen.
Clikstream-gegevens: Een ‘clickstream’ geeft aan welke websites een gebruiker bezoekt en de manier waarop een gebruiker zich van de ene naar de andere webpagina verplaatst. Wij verzamelen en gebruiken deze informatie om meer inzicht te krijgen in de gewoonten tussen de verschillende gebruikers om hiermee de inrichting van de website aan te passen. Er worden geen identificeerbare persoonlijke gegevens in de clickstream-gegevens verwerkt of vrijgegeven.

Which details do we store?
We collect and store data that we receive from you via internet, email etcetera.
Telephone contact: When you contact us by telephone we may ask you your name, company name, address, email address and telephone number in order to be able to respond to your request or remarks.
Use of cookies: Cookies are bits of information that a website stores on your computer. De website provides instructions to the web browser that you use to visit our website (for example Internet Explorer) to store these cookies. There are two kinds of cookies. Session cookies are being deleted from your computer when you shut down your web browser. Permanent cookies remain stored on your computer, even after you have closed down the web browser. You can turn acceptance of cookies off. EVH Surveys International BV does not collect data through cookies. Access to our services may be restricted for users that do not accept cookies of the domain www.evh-surveys.com.
IP-addresses: An Internet Protocol (IP) address is a number which is automatically assigned to your computer by your internet service provider (ISP) every time you access the internet. Just as other internet sites EVH Surveys International BV can make use of IP-addresses to obtain anonymous information regarding the number of website visitors and use of the site. To warrant your privacy, your IP-address will not be added to your personal data. EVH Surveys International reserves the right to use IP-addresses for the identification of individuals that form a threat to the website, service or clients.
Clikstream-gegevens: A ‘clickstream’ shows which websites a use visits and the way by which a user moves from one website page to another. We collect and use that information to analyze the habits of various users and to revise the lay-out of our website. No identifiable personal data will be processed or released

Geeft EVH Surveys International verkregen informatie aan anderen door?
EVH Surveys International BV geeft geen persoonlijke informatie van haar klanten door aan bedrijven of personen die de gegevens voor marketingdoeleinden willen gebruiken.
Does EVH Surveys International BV forward collected information to others?
EVH Surveys International BV does not provide other with the information of its clients to enterprises or persons that seek to use that data for marketing purposes.

Stuurt EVH Surveys International BV u e-mail?
U ontvangt alleen e-mail van EVH Surveys International BV als u ons uw e-mailadres hebt gegeven.
U kunt het ons melden indien u geen mail van ons wenst te ontvangen. Mail over EVH Surveys International BV wordt alleen door of namens EVH Surveys International BV verstuurd.
Does EVH Surveys International BV send you e-mail?
You will receive email form EVH Surveys International BV only if you have provided your email address. You can let us know if you do not wish to receive email form us. Mail about EVH Surveys International BV may only be sent by, or on behalf of, EVH Surveys International BV.

Wat doen wij ter bescherming van persoonlijke gegevens?
De bescherming van persoonlijke gegevens is belangrijk. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn te voorkomen. We zullen alles in het werk stellen om die persoonlijke gegevens te beschermen tegen te verwachten risico’s.
What do we do to protect your personal data?
The protection pf personal data is important. We provide in administrative, technical and physical security measures to prevent unauthorized release, use, change and destruction of personal data in our possession.
We will do all we can to protect that personal data against to be expected risks.

Hoe werken wij ons privacy document bij?
Dit privacy document kan regelmatig worden bijgewerkt om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als wij wijzigingen aanbrengen in dit document, kunt u aan de datum die erboven staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit privacy document aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit privacy document. Als u in de toekomst deze website bezoekt en het privacy document gewijzigd is, gaat u akkoord met de gewijzigde versie van het privacy document. We behouden ons het recht voor om het privacy document te allen tijde te wijzigen.
How do we revise our privacy document?
This privacy document may be revised to make changes and consequences for the collection and management of data known. The latest revision date is shown at the top of page 1 of this document. We reserve the right to make changes in the management, storage and use of data and to revise to conditions as described in this privacy document and to apply these to all your data in our possession. By visiting our website you agree to the latest revision of this privacy document. We reserve the right to revise the privacy document at any time.

Privacy garantie
Als u klant bent van EVH Surveys International BV worden uw bedrijfsnaam, uw naam, (e-mail) adres, postcode en telefoonnummer opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend met betrekking tot de diensten waarvoor u ons opdracht heeft verstrekt en voor algemene informatie en correspondentie.
Privacy warranty
If you are a customer of EVH Surveys International BV your company name, name, e-mail address, address, zip code and telephone number will be stored. We shall not forward this data to third parties, but use this exclusively in respect of the services for which you have appointed us as well as for general information and correspondence.

Contactgegevens
Als u wilt dat we uw adresgegevens bijwerken, dat we uw naam uit ons bestand halen of als u vragen hebt over (de bescherming van) uw persoonlijke gegevens, neemt u dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens:
Contact details:
EVH Surveys International BV.
Curieweg 7
3208 KJ Spijkenisse
Telefoon: +31 (0)88 780 1000
E-mail: info@www.evh-surveys.com

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦